Veikla

Jei padarysime viską, ką iš tikrųjų sugebame, nustebsime patys.
(T. Edisonas)

Įstaigos nuostatai

Planavimo dokumentai

Strateginis planas

Veiklos planai

Ataskaitos

Veiklos plano ataskaitos

Įstaigos vadovo metų veiklos ataskaitos

Surinkto aplinkos išlaikymo mokesčio panaudojimo ataskaita

Kiti planavimo dokumentai

Projektinė veikla - ugdymo kokybei gerinti

Nuo 2008 m. įstaigoje vykdoma tarptautinio projekto „Jaunoji Europa“ programa „Zipio draugai“.
2012-2013 m. rėmėjų dėka įgyvendintas druskų kambario įrengimo projektas, pradėtos teikti haloterapijos procedūros vaikams.
Nuo 2011 m. įstaigoje įgyvendinama gamtosauginių mokyklų programa. „Bitutei“ jau devynis kartus įteikta žalioji vėliava.

Finansinė informacija

Vidutinio darbuotojų darbo užmokesčio ataskaita, didžiausias leistinas pareigybių skaičius, biudžeto vykdymo ataskaitos, finansinės ataskaitos bei kita susijusi informacija

Korupcijos prevencija ir kontrolė

Informuoti apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingus teisės pažeidimus galite:


Informacija apie gautus korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos pranešimus:

    • 2017-2018 m. m. - negautas nei vienas pranešimas;
    • 2018-2019 m. m. - negautas nei vienas pranešimas.
    • 2019-2020 m. m. - negautas nei vienas pranešimas.

Mažeikių lopšelio-darželio „Bitutė“ korupcijos prevencijos programa 2020 - 2022 metams ir jos įgyvendinimo priemonių planas

Mažeikių lopšelio-darželio „Bitutė“ veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimo išvados