Projektai

Ikimokyklinio ugdymo programų atnaujinimas ir jų įgyvendinimas vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo programos gairėmis.

Nacionalinė švietimo agentūra pradėjo vykdyti Europos Sąjungos bendrai finansuojamą projektą „Ikimokyklinio ugdymo turinio kaita“ (projekto kodas Nr. 10-014-P-0001), kuriuo siekiama atnaujinti ikimokyklinio ugdymo turinį ir padėti pedagogams, švietimo įstaigų vadovams, kitiems švietimo sistemos ir viešojo administravimo specialistams jį diegti.

Mokymų programoje „Ikimokyklinio ugdymo programų atnaujinimas ir jų įgyvendinimas vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo programos gairėmis: mokymai lektoriams“ atrankos komisijos sprendimu, dalyvauti mokymuose ir vėliau vesti mokymus, skirtus mokytojams, vykdantiems ikimokyklinio ugdymo programą, buvo pakviestos Mažeikių lopšelio-darželio „Bitutė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Birutė Šaulienė ir Mažeikių lopšelio-darželio „Buratinas“ direktorė Laima Norvaišienė.


„Inovacijos vaikų darželyje“

Mažeikių l-d „Bitutė“ prisijungė prie mokymų, kuriuos organizuoja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamas projektas „Inovacijos vaikų darželyje“ (projekto kodas Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-01-0001).
Projekto tikslas – gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo praktiką skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje.
Kvalifikacijos tobulinimo programų „Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas“ ir „Inovacijomis grįstas priešmokyklinis ugdymas“ dalyviai bus mokomi, kaip dirbti su ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniais. Programą sudaro 96 akademinės valandos. Kiekvienas besimokantysis, atliekantis praktinę veiklą darbo vietoje, į virtualią aplinką (Moodle), skirtą programos dalyviams, talpins savarankiškai atliekamas užduotis, įvertins naują patirtį, stipriąsias ir silpnąsias ugdomosios veiklos puses, pateiks idėjų veiklai tobulintis, pristatys savo patirtį įstaigos pedagogų bendruomenei.
Iš plytų ir cemento pastatomas namas, o iš vaikų juoko - namų židinys. (Airių patarlė)
 • Nuo 2008 m. įstaigoje vykdoma tarptautinio projekto „Jaunoji Europa“ programa „Zipio draugai“.
 • 2009–2012 metais „Bitutėje“ įgyvendintas Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas projektas „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas Mažeikių rajone“. Projekto metu įgyvendintos veiklos: vaikų priežiūra; nedirbančių asmenų mokymai, tobulinantys bendruosius įgūdžius; tarpininkavimas įdarbinant; darbdavių savivaldybės atstovų švietimas; darbuotojų mokymai.
 • Nuo 2010 m. įstaigoje vykdoma programa „Pozityvi tėvystė“.
 • Nuo 2011 m. lopšelyje-darželyje įgyvendinama gamtosauginių mokyklų programa. „Bitutei“ jau devynis kartus įteikta žalioji vėliava. Įstaiga yra tarptautinio Aplinkosauginio švietimo fondo (FEE – Foundation for Enviromental) Gamtosauginių mokyklų programos vykdytoja.
 • Nuo 2012 m. dirbant su tėvais įgyvendinamos programos „Sėkmingos tėvystės gebėjimų ugdymas“, „Būti tėvais smagu!“, „Be pliaukštelėjimų – kaip su meile nustatyti vaikui ribas“; dirbant su vaikais: „Gyvenimo įgūdžių ugdymas“, „Vaikų saugumo įgūdžių mokymų programa“.
 • Nuo 2011 m. „Bitutė“ dalyvauja tarptautinėje „Twining“ platformoje.
 • 2011 m. įstaiga priimta į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. 2022-05-12 pratęstas sveikatą stiprinančios mokyklos statuso galiojimo laikas iki 2027 metų. Parengta ir patvirtinta Mažeikių lopšelio-darželio „Bitutė“ sveikatos stiprinimo programa „Bitučių sveikatos avilys“ 2022-2026 metams.
 • Nuo 2012 m. įstaiga dalyvauja programoje „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“. 
 • 2012–2015 m. „Bitutė“ dalyvavo šalyje vykdomame projekte „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“. Kvalifikacijos tobulinimo programose dalyvavo: ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, socialiniai pedagogai, dirbantys su socialinės rizikos ir socialinės atskirties sąlygomis gyvenančiais vaikais; ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas įgyvendinantys įstaigos atstovai (auklėtojai bei vadovų pavaduotojai ugdymui).

 • 2013 m. „Bitutė“ parengtas projektas „Universalaus buvimo ikimokyklinio ugdymo grupė“ laimėjo finansavimą Inovatyvių ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelių atrankos konkurse. Lopšelyje-darželyje įsteigta 4 val. buvimo grupė.

 • 2013 m. „Bitutės“ auklėtoja ekspertė Z. Strakšienė parengė ir išleido metodinį leidinį „Žaidimai ir pasakos“.

 • 2015 m. įsteigta specialiojo ugdymo grupė, kurioje ugdomi vaikai, turintys autizmo spektro sutrikimų. Organizuojant ugdymą, taikoma struktūruoto ugdymo sistema. Vaikų tėveliams nuolat rengiami praktiniai užsiėmimai, mokymai.
 • Nuo 2016 m. „Bitutė“ dalyvauja Kelmės lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ projekte „Žaidimai moko“.
 • Nuo 2017 m. „Bitutė“ dalyvauja tarptautiniame projekte „Vaiko kelias į gražią kalbą“.

 • 2017 m. asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ konkursui „Bitutės“ pedagogų ir specialistų komanda parengė pratybų knygelę „Kelionė į sveikatos šalį“. Leidinys pelnė konkurso piniginį prizą.

 • Nuo 2018 m. lopšelis-darželis dalyvauja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projekte „Sveikata visus metus“.

 • 2018 m. „Bitutė“ dalyvavo projekte „Mes tikrai mylim Lietuvą“, įstaigoje buvo įgyvendintas projektas „100 metų – 100 pasakų“.

 • 2018 m. iš Andriaus Mamontovo ir Ramūno Karbauskio įsteigto labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ gauta 10 tautinių kostiumų komplektų.

2009–2012 m. „Bitutėje“ įgyvendintas Europos Socialinio fondo finansuojamą projektas „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas Mažeikių rajone“. Įsigyta sporto įrenginių (bėgimo takelis, dviračiai), baseinėlis su minkštais kamuoliukais, gimnastikos, sensoriniai kamuoliai ir kitos priemonės, su kuriomis  vaikai gerina fizinę sveikatą. Įkurtas relaksacijos kampelis, kuriame yra vandens fontanėlis, šviesos spalvų ir kvapų terapijos lempos. Šią vietą ypač yra pamėgę vaikai, kurie turi emocijų ir elgesio sutrikimų.

2010 m. „Bitutė“ dalyvavo Aplinkos bei Švietimo ir mokslo ministerijų surengtame geriausiai tvarkomų ugdymo įstaigų teritorijų apžiūroje-konkurse ir pateko į geriausiųjų šešetuką Lietuvoje, o tarp ikimokyklinių įstaigų – į trejetuką. Lopšelis-darželis buvo apdovanotas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos specialiuoju prizu ir garbės lenta. Ji puošia įstaigos fasadą.


2010–2012 m. „Bitutėje“ įgyvendintas projektas „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“. Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Mažeikių rajono savivaldybės lėšomis atlikti įstaigos renovacijos ir remonto darbai: atnaujinta infrastruktūra, patalpos, baldai ir įranga, prasiplėtė lopšelio-darželio ugdymui skirtas naudingas plotas.

Projekto metu buvo rekonstruotos ir modernizuotos vidaus patalpų erdvės: atnaujintos 5 grupės, salė, baseinas, relaksacijos kambarys, įsigyta naujų, šiuolaikiškų baldų bei kompiuterinės technikos. Pagalbinėse rūsio patalpose buvo papildomai įrengtos trys naujos nedidelės sporto salės, kuriose judesio korekcijos pedagogai dirba su vaikais, turinčiais judesio ir judėjimo atramos sutrikimų. Rūsyje įrengta kūno kultūros salė: grindys išklotos specialia grindų danga, pritaikyta kūno kultūros užsiėmimams, tai visapusiškai tinkama aplinka vaikų fiziniam ugdymui bei sveikatinimui. Greta salės esantys santechniniai-sanitariniai mazgai įrengti pagal visus europinius reikalavimus.

 • 2011 ir 2012 m. vykdant Mažeikių Rotary klubo projektą „Neįgaliųjų vaikų transportavimo palengvinimas“, tuometinio prezidento Vaclovo Radvilo pagalba, pritaikyta aplinka specialiųjų poreikių turintiems vaikams, neįgaliesiems – baseine įrengtas keltuvas, gauti 3 laiptų koptuvai.
 • 2012–2013 m. įgyvendinant druskų kambario įrengimo projektą, jo steigimui pritarė Mažeikių rajono politikai. Tai tarptautinis sudėtinis Rotary projektas. Šį projektą pagal „Matching grant“ formą rėmė Mažeikių Rotary klubas, Danijos ir Lietuvos Rotary organizacijos apygarda, Danijos Fredericia Lillebaelt Rotary club, Pasaulinės Rotary organizacijos specialusis fondas, kuris įsikūręs JAV, Evanstono mieste. Druskų kambario įrengimą taip pat rėmė Mažeikių rajono savivaldybė, Mažeikių verslininkų asociacija ir kiti rėmėjai. Druskų kambarys „Bitutėje“ atidarytas 2013 m.
 • 2014 m., tarpininkaujant Mažeikių rajono savivaldybės tarybos nariui Dariui Jarmantavičiui bei padedant rėmėjams – AB „Lietuvos geležinkeliai“, AB „Kauno tiltai“, „Bitutėje“ įrengta dviračių ir paspirtukų aikštelė, nupirkta lauko žaidimų priemonė „Traukinukas“, praplatintas įvažiavimas į įstaigos teritoriją.

 • Siekdama sukurti estetišką ir saugią edukacinę aplinką aktyviai vaikų veiklai lauke, įstaigos administracija parengė ilgalaikį aplinkos tvarkymo projektą, kuris palaipsniui įgyvendinamas.
  2012 m. 7 grupių lauko aikštelės pasipildė naujais įrenginiais.
  2015 m. Lietuvos futbolo federacija „Bitutei“ perdavė 100 kvadratinių metų dirbtinės dangos, Savivaldybės lėšomis vaikams buvo įrengta dirbtinės dangos futbolo aikštelė.
  Įstaigai laimėjus Kūno kultūros ir sporto departamento konkursą, lauko aikštelėje įrengti krepšio stovai.
  2017 ir 2018 m. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos konkursui parengus projektą „Aktyviai judėk – laipiok, šokinėk“, gautas finansavimas ir atnaujinti įrenginiai specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams bei kitose lauko žaidimų aikštelėse.

 • 2016–2018 m. „Bitutės“ administracijai parengus tęstinį projektą „Poilsio kampeliai buvo gautas Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos finansavimas – lopšelio-darželio grupėse įrengti poilsio kampeliai. 
 • 2017 ir 2018 m. ugdytinio tėvelis, dirbantis UAB „BIGSO“, organizavo paramą darželiui. Ji panaudota grupių aplinkai puošti, kurti ir atnaujinti.

 • 2018 m. gautas finansavimas projektui „Mažeikių lopšelio-darželio „Bitutė“ saulės fotoelektrinė“ pagal LR aplinkos ministerijos finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios paskirties pastatuose“. 

 • 2019 m. pagal parengtą projektą „Pojūčių lavinimo kambarys“ sukurta edukacinė erdvė, skatinanti įvairių pojūčių lavinimą(si) – relaksacijos, sensomotorikos lavinimo kambarys vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, elgesio ir emocijų bei įvairiapusių raidos (autizmo spektro) sutrikimų. Kambarys atidarytas vasario mėnesį.


Mažeikių lopšelis-darželis „Bitutė“ nuo 2020-04-17 tapo Lietuvos Olimpinės kartos nariu ir papildė olimpinių įstaigų tinklą Lietuvoje.

Siekiant tapti Olimpinės kartos nariu, reikėjo atlikti privalomus žingsnius savo įstaigoje: suformuoti projektą koordinuojančią grupę, sudaryti 1 metų veiklos planą ir užpildyti paraišką tapti programos OK nariu.
Įvykdžiusi šiuos žingsnius įstaiga sulaukė teigiamo įvertinimo ir patvirtinimo, kad esame Lietuvos Olimpinės kartos nariais!