Tvarkų aprašai, taisyklės

1. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

2. Vidaus tvarkos taisyklės

3. Darbuotojų etikos kodeksas

4. Darbo tvarkos taisyklės

5. Darbo apmokėjimo sistema

6. Dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas

7.1. Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas

7.2. Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas

8. Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos bei kontrolės darbo vietoje tvarka

9. Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka

10. Vaikų nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos tvarka

11. Pedagogų netiesioginio darbo su vaikais (metodinės veiklos) paskirties aprašas

12. Vaikų apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų aprašas

13. Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas

14. Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

15. Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

16. Darbuotojų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

17. Priešmokyklinio amžiaus vaikų nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

18. Maitinimo organizavimo taisyklės

19. Vaikų lankomumo apskaitos, įstaigos nelankymo prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas

20. Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos Mažeikių lopšelyje-darželyje „Bitutė“ įgyvendinimo tvarkos aprašas

21. Vidaus kontrolės įgyvendinimo Mažeikių lopšelyje-darželyje „Bitutė“ tvarkos aprašas