Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas įstaigoje įgyvendinamas pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa parengta ir išleista įgyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ (2012-2015). Projektas yra Mokyklų tobulinimo programos plius (MTP plius) dalis. Jį inicijavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, vykdo Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras. Numatoma, kad atnaujinta priešmokyklinio ugdymo programa mokyklas pasieks 2022 m. rudenį.

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Tikėdamiesi glaudesnio bendradarbiavimo su šeima, pedagogai tėvus supažindina su priešmokyklinio ugdymo tikslais, kompetencijomis ir ugdymo(si) metodais bei būdais.

Grupėje taikomi bendruomenės pripažinti vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo būdai ir formos, kurios vaikui padeda sėkmingai ugdytis.

Periodiškai atliekamas vaikų gebėjimų ir pažangos vertinimas, kartu su ugdytinio šeima siekiama užtikrinti pozityvų, pasitikėjimu ir pagarba grįstą tikslingą vaikų, pedagogų, tėvų ir kitų programą įgyvendinančių asmenų bendradarbiavimą.