Skelbiama atranka specialiojo pedagogo logopedo(-ės) pareigoms užimti

10/05/2020

Mažeikių lopšelis-darželis „Bitutė“ skelbia atranką 1,0 pareigybei specialiojo pedagogo logopedo(-ės) pareigoms užimti.

Darbo pobūdis:

 • pedagoginis vaikų vertinimas, žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygio ir jų atitikimo ugdymo programoms nustatymas bei pažangos įvertinimas;
 • ugdymo tikslų ir uždavinių bei jų pasiekimo būdų ir metodų, atitinkančių specialiųjų poreikių vaikų poreikius bei galimybes numatymas ir jų taikymas bendradarbiaujant su pedagogais, specialiųjų poreikių vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais;
 • sutrikusių funkcijų lavinimo individualiųjų, pogrupinių ir grupinių programų rengimas; 

 • pagalba specialiųjų poreikių vaikams įsisavinant ugdymo turinį (specialiojo pedagogo logopedo kabinete ar grupėje) ir sutrikusių jų funkcijų lavinimas, atsižvelgiant į kiekvieno specialiųjų poreikių vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.

Reikalavimai pretendentams:

 • specialiuoju pedagogu logopedu gali dirbti ir specialiąją pedagoginę pagalbą teikti asmuo, kuris:
 • yra įgijęs aukštąjį išsilavinimą ir specialiojo pedagogo ar defektologo ar oligfrenopedagogo kvalifikaciją;

 • yra įgijęs specialiosios pedagogikos kvalifikacinį laipsnį;

 • yra baigęs specialiosios pedagogikos ir logopedijos arba edukologijos (specialiosios pedagogikos) studijų programą (specializaciją).

 • gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendradarbiauti;

 • būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam;

 • mokėti dirbti kompiuteriu.

Pareigybės lygis: A2.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 5,2 - 7,7.
Pareiginė alga su mokesčiais: 915,20 - 1355,20 Eur.
Pareiginės algos dydis nustatomas atsižvelgiant į turimą pedagoginio darbo stažą bei kvalifikacinę kategoriją vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu Nr. XIII-198.
Darbo savaitės trukmė - 27 val.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Gyvenimo aprašymą;
 5. Buvusios (-ių) darbovietės (-čių) rekomendaciją (-as) (privalumas).

Pretendentai dokumentus siunčia:

 • elektroniniu paštu - bitutedarzelis@gmail.com;
 • registruotu laišku - Mažeikių lopšelis-darželis „Bitutė“, Naftininkų g. 7, 89239 Mažeikiai.

Dokumentai priimami iki 2020 m. spalio 19 d.
Atrankos būdas: pokalbis.

Pretendentai, atitinkantys keliamus išsilavinimo reikalavimus, bus informuoti prašyme nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu ir kviečiami į pokalbį 2020 m. spalio 21 d.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus grąžinami pretendentui.
Išsamesnė informacija apie skelbiamą atranką teikiama tel. (8 443) 75 581 ir el. p. bitutedarzelis@gmail.com.