Skelbiama atranka specialiojo pedagogo logopedo pareigoms užimti

06/05/2024

Mažeikių lopšelis-darželis „Bitutė“ skelbia atranką specialiojo pedagogo logopedo pareigoms užimti.

Darbo pobūdis:

 • pedagoginis vaikų vertinimas, žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygio ir jų atitikimo ugdymo programoms nustatymas bei pažangos įvertinimas;
 • ugdymo tikslų ir uždavinių bei jų pasiekimo būdų ir metodų, atitinkančių specialiųjų poreikių vaikų poreikius bei galimybes numatymas ir jų taikymas bendradarbiaujant su pedagogais, specialiųjų poreikių vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais;
 • sutrikusių funkcijų lavinimo individualiųjų, pogrupinių ir grupinių programų rengimas; 

 • pagalba specialiųjų poreikių vaikams įsisavinant ugdymo turinį (specialiojo pedagogo logopedo kabinete ar grupėje) ir sutrikusių jų funkcijų lavinimas, atsižvelgiant į kiekvieno specialiųjų poreikių vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.

Visas specialiojo pedagogo logopedo darbo funkcijas rasite Specialiojo pedagogo logopedo pareigybės aprašyme.

Reikalavimai pretendentams:

Kvalifikaciniai reikalavimai
Specialiuoju pedagogu logopedu gali dirbti ir specialiąją pedagoginę pagalbą teikti asmuo, kuris:

 • yra įgijęs aukštąjį išsilavinimą ir specialiojo pedagogo, ar logopedo, ar surdopedagogo, ar tiflopedagogo, ar oligofrenopedagogo kvalifikaciją;

 • yra išklausęs profesijai ar veiklos sričiai privalomus mokymus teisės aktų nustatyta tvarka ir turi tai patvirtinančius dokumentus.

Asmeninės savybės

 • gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendradarbiauti;

 • būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam;

 • mokėti dirbti kompiuteriu.

Pareigybės lygis: A2.

Pareiginės algos koeficientai: 1,0223–1,4358 BD.
Pareiginė alga su mokesčiais: 1825,21–2563,48 Eur.
Pareiginės algos dydis nustatomas atsižvelgiant į turimą pedagoginio darbo stažą bei kvalifikacinę kategoriją vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu Nr. XIII-198.
Darbo savaitės trukmė – 36 val.
Įdarbinimo data – 2024-09-02.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Gyvenimo aprašymą;
 5. Buvusios (-ių) darbovietės (-čių) rekomendaciją (-as) (privalumas).

Pretendentai dokumentus siunčia:

 • elektroniniu paštu – bitutedarzelis@gmail.com;
 • registruotu laišku – Mažeikių lopšelis-darželis „Bitutė“, Naftininkų g. 7, 89239 Mažeikiai
 • asmeniškai – Mažeikių lopšelio-darželio „Bitutė“ buhalterijoje, Naftininkų g. 7, 89239 Mažeikiai, darbo dienomis nuo 9:00 iki 16:00 (pietų pertrauka 12:15-13:00).

Dokumentai priimami iki 2024 m. birželio 21 d.
Atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentai, atitinkantys keliamus kvalifikacinius reikalavimus, bus informuoti prašyme nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu ir kviečiami į pokalbį 2024 m. birželio 27 d.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus grąžinami pretendentui.
Išsamesnė informacija apie skelbiamą atranką teikiama tel. (0 443) 75 581 ir el. p. bitutedarzelis@gmail.com.