Skelbiama atranka psichologo pareigoms užimti

07/13/2020

Mažeikių lopšelis-darželis „Bitutė“ skelbia atranką 1,0 pareigybei psichologo pareigoms užimti.

Darbo pobūdis:

 • vaiko galių ir sunkumų, raidos ypatumų, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų, vaiko brandumo mokytis pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas įvertinimas;
 • ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdų numatymas, bendradarbiaujant su mokytojais, specialiaisiais pedagogais logopedais, socialiniu pedagogu ir kitais su vaiku dirbančiais specialistais;

 • dalyvavimas įstaigos vaiko gerovės komisijos veikloje;

 • psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių vaikų, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultavimas šių problemų sprendimo klausimais;

 • individualių rekomendacijų rengimas vaiko psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti.

Reikalavimai pretendentams:

 • Psichologu gali dirbti asmuo, turintis psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro kvalifikacinius laipsnius arba psichologo kvalifikaciją (specialybę), įgytą baigus studijas pagal vienos pakopos aukštojo mokslo programas;
 • gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendradarbiauti;

 • būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam;

 • mokėti dirbti kompiuteriu.

Privalumai:

 • vaikų vertinimas DISC metodika.

Pareigybės lygis: A1.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 7,07–9,94.
Pareiginė alga su mokesčiais: 1244,32–1749,44 Eur.
Pareiginės algos dydis nustatomas atsižvelgiant į turimą pedagoginio darbo stažą bei kvalifikacinę kategoriją vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu Nr. XIII-198.
Darbo savaitės trukmė – 40 val.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Gyvenimo aprašymą;
 5. Buvusios (-ių) darbovietės (-čių) rekomendaciją (-as) (privalumas).

Pretendentai dokumentus siunčia:

 • elektroniniu paštu – bitutedarzelis@gmail.com;
 • registruotu laišku – Mažeikių lopšelis-darželis „Bitutė“, Naftininkų g. 7, 89239 Mažeikiai.

Dokumentai priimami iki 2020 m. rugpjūčio 14 d.
Atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentai, atitinkantys keliamus išsilavinimo reikalavimus, bus informuoti prašyme nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu ir kviečiami į pokalbį 2020 m. rugpjūčio 19 d.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus grąžinami pretendentui.
Išsamesnė informacija apie skelbiamą atranką teikiama tel. (8 443) 75 581 ir el. p. bitutedarzelis@gmail.com.