Skelbiama atranka ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti

06/05/2024

Mažeikių lopšelis-darželis „Bitutė“ skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti.

Darbo pobūdis:

 • organizuoti, vykdyti, dalyvauti ugdomajame procese, tarpusavyje derinti vaikų ugdymą, priežiūrą, globą;
 • planuoti grupės ugdomąją veiklą, vadovaujantis ugdymą reglamentuojančiais dokumentai;

 • kurti grupės ugdomąją aplinką, parinkti priemones, rengti ir/ar įgyvendinti projektus;

 • sistemingai stebėti ir vertinti vaiko gebėjimus, įvairiais būdais fiksuoti vaiko pasiekimus;

 • teikti pagalbą vaikams, turintiems ugdymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaikyti ugdymo turinį, metodus ir priemones.

Visas mokytojo darbo funkcijas rasite Ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašyme.

Reikalavimai pretendentams:

Kvalifikaciniai reikalavimai

 • Aukštasis, aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, arba specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų, išsilavinimas ir auklėtojo ar pedagogo kvalifikacija.

 • Baigta ikimokyklinio ugdymo mokytojų rengimo programa. Studijų kryptis – Pedagogika; krypties šaka – Ikimokyklinio ugdymo pedagogika; kvalifikacinis laipsnis – Pedagogikos krypties (šakos).

 • Išklausyta ne trumpesnė kaip 80 valandų (ne mažiau kaip 3 studijų kreditų) kompiuterinio raštingumo mokymų apimties programa (30 proc. kontaktinių valandų ir 70 proc. savarankiško mokymosi valandų).

 • Valstybinės kalbos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus; būti išklausę lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. ISAK-2106 „Dėl Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programos patvirtinimo“, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra išklausę ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu.

 • Išklausyti specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2481 „Dėl Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programos patvirtinimo“, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra išklausę ne mažesnės apimties (60 valandų arba 2 studijų kreditų) kursų anksčiau arba studijų metu (šis reikalavimas netaikomas mokytojams, baigusiems specialiosios pedagogikos ir (ar) psichologijos studijų programas).

Asmeninės savybės

 • gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendradarbiauti;

 • būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam;

 • mokėti dirbti kompiuteriu.

Pareigybės lygis – A2.

Pareiginės algos koeficientai: 1,0223–1,4358 BD.
Pareiginė alga su mokesčiais: 1825,21–2563,48 Eur.
Pareiginės algos dydis nustatomas atsižvelgiant į turimą pedagoginio darbo stažą bei kvalifikacinę kategoriją vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu Nr. XIII-198.
Darbo savaitės trukmė – 36 val.
Darbo sutartis – neterminuota.
Įdarbinimo data – 2024-09-02.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Kvalifikacinius reikalavimus patvirtinančių dokumentų kopijas;
 4. Gyvenimo aprašymą;
 5. Buvusios (-ių) darbovietės (-čių) rekomendaciją (-as) (privalumas).

Pretendentai dokumentus siunčia:

 • elektroniniu paštu – bitutedarzelis@gmail.com;
 • registruotu laišku – Mažeikių lopšelis-darželis „Bitutė“, Naftininkų g. 7, 89239 Mažeikiai
 • asmeniškai – Mažeikių lopšelio-darželio „Bitutė“ buhalterijoje, Naftininkų g. 7, 89239 Mažeikiai, darbo dienomis nuo 9:00 iki 16:00 (pietų pertrauka 12:15-13:00).

Dokumentai priimami iki 2024 m. birželio 21 d.
Atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentai, atitinkantys keliamus kvalifikacinius reikalavimus, bus informuoti prašyme nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu ir kviečiami į pokalbį 2024 m. birželio 27 d.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus grąžinami pretendentui.
Išsamesnė informacija apie skelbiamą atranką teikiama tel. (0 443) 75 581 ir el. p. bitutedarzelis@gmail.com.