Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinis ugdymas įstaigoje vykdomas pagal Mažeikių lopšelio-darželio „Bitutė“ Ikimokyklinio ugdymo programą.

Ikimokyklinio ugdymo programos turinys sistemingai peržiūrimas ir atnaujinamas atsižvelgiant į lopšelio-darželio bendruomenės poreikius, derinant su švietimui ir ikimokykliniam ugdymui keliamais tikslais ir uždaviniais, strateginiais dokumentais.

Ikimokyklinio ugdymo tikslas: atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, kūrybiškumo, pozityvaus bendravimo su suaugusiais ir vaikais, aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis.

Dirbdami ikimokyklinio ugdymo grupėse ir siekdami gerų ugdymosi rezultatų pedagogai ir įstaigos vadovai nuolat bendradarbiauja su ugdytinių tėvais.

Tėvai skatinami domėtis savo vaikų ugdymu grupėse. Jiems organizuojamos atvirų durų dienos, jie kviečiami į šventes, akcijas, ne tik kaip stebėtojai, bet ir kaip dalyviai.