Fizinio ugdymo mokytojas (-a)

Mažeikių lopšelis-darželis „Bitutė“ skelbia atranką fizinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti.

Darbo pobūdis:

 • organizuoja, vykdo, dalyvauja fizinio ugdymo (plaukimo) procese, tarpusavyje derina vaikų ugdymą, priežiūrą, globą;
 • planuoja baseino ugdomąją veiklą, vadovaujantis ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais;
 • sistemingai stebi ir vertina vaiko gebėjimus, įvairiais būdais fiksuoja vaiko pasiekimus;
 • individualizuoja ir pritaiko ugdymo turinį, metodus ir priemones vaikams, turintiems ugdymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių.

Reikalavimai pretendentams:

Kvalifikaciniai reikalavimai

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį sporto studijų krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;
 • atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

Asmeninės savybės

 • gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendradarbiauti;

 • būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam;

 • mokėti dirbti kompiuteriu.

Pareigybės lygis – A2.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: 8,11–11,39 BD.
Pareiginė alga su mokesčiais: 1508,46–2118,54 Eur.
Pareiginės algos dydis nustatomas atsižvelgiant į turimą pedagoginio darbo stažą bei kvalifikacinę kategoriją vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu Nr. XIII-198.
Darbo savaitės trukmė – 36 val.
Darbo sutartis – neterminuota.
Darbo pradžia – 2023-09-01.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Kvalifikacinius reikalavimus patvirtinančių dokumentų kopijas;
 4. Gyvenimo aprašymą;
 5. Buvusios (-ių) darbovietės (-čių) rekomendaciją (-as) (privalumas).

Pretendentai dokumentus siunčia:

 • elektroniniu paštu – bitutedarzelis@gmail.com;
 • registruotu laišku – Mažeikių lopšelis-darželis „Bitutė“, Naftininkų g. 7, 89239 Mažeikiai
 • asmeniškai – Mažeikių lopšelio-darželio „Bitutė“ buhalterijoje, Naftininkų g. 7, 89239 Mažeikiai, darbo dienomis nuo 9:00 iki 16:00 (pietų pertrauka 12:15-13:00).

Dokumentai priimami iki 2023 m. birželio 23 d.
Atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentai, atitinkantys keliamus kvalifikacinius reikalavimus, bus informuoti prašyme nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu ir kviečiami į pokalbį 2023 m. birželio 29 d.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus grąžinami pretendentui.
Išsamesnė informacija apie skelbiamą atranką teikiama tel. (8 443) 75 581 ir el. p. bitutedarzelis@gmail.com.