Specialusis ugdymas

Specialiosiose ikimokyklinio ugdymo grupėse ugdomi vaikai su įvairiais raidos sutrikimais: mokymosi sunkumais dėl sulėtėjusios raidos, kalbos, aktyvumo ir dėmesio, emocijų, motorikos sutrikimų. Grupes lanko vaikai su dideliais ir labai dideliais specialiaisiais poreikiais. Ugdymas ir lavinimas vyksta pagal pritaikytas bendrąsias ugdymo ir individualias programas. Visais atvejais atsižvelgiama į vaiko individualius gebėjimus.

Aplinka ir ugdymo(si) procesas

Grupės – kompaktiškos ir jaukios, pritaikytos nedideliam vaikų su dideliais ir labai dideliais ugdymosi poreikiais skaičiui. Jose yra reikiama kompensacinė technika.

Grupėse vyksta nuoseklus ugdymo procesas su įvairių specialistų (specialiojo pedagogo logopedo, psichologo, judesio korekcijos pedagogo, socialinio pedagogo) pagalba.

Vaikų veikla organizuojama įvairiai – individualiai ir grupelėmis. Nuo šių mokslo metų visų grupių dienotvarkėje taikomi struktūruoto ugdymo elementai. Taikant struktūruoto mokymo principus, vaikai išmoksta laikytis vaizdžiai pateiktos dienotvarkės, iki galo atlikti pavestas užduotis, ilgiau sukaupti dėmesį veiklai, dalyvauti bendrose veiklose su kitais vaikais. Kai kuriems vaikams sudaromos ir taikomos individualios dienotvarkės.

Ypatingas dėmesys skiriamas grupės vaikų savarankiškumui, kultūrinių higieninių įgūdžių formavimui ir tobulinimui. Tai vyksta įvairiose veiklose bei aplinkose lavinant smulkiąją motoriką: grupėje, lauke, žaidžiant ir dirbant su specialiai paruoštomis priemonėmis, eksperimentuojant ir atliekant bandymus, žaidžiant įvairius kūrybinius žaidimus, konstruojant, pagal vaikų galimybes užsiimant rankų darbais ir menine veikla.

Nuolat stebimi vaikų sveikatos ir kompetencijų pokyčiai, tariamasi su specialistais, dirbančiais grupėje, dalijamasi patirtimi.

Įvairių metodų taikymas

Taikant M. Montessori ugdymo metodo elementus, vaikai įgyja kasdieniam gyvenimui ir sėkmingam tolesniam ugdymuisi būtinų kompetencijų. Jie tampa labiau savarankiški, labiau pasitiki savimi, yra mažiau priklausomi nuo aplinkos bei kitų žmonių įtakos.

Grupės veikla organizuojama atsižvelgiant į vaikų amžiaus jautriuosius laikotarpius. Jų pažinimas ir pritaikymas įneša taikos ir ramybės į vaiko ir suaugusiojo gyvenimą.

Dviejose lopšelio-darželio grupių yra paruošta aplinka vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimų. Šie vaikai labai skirtingi. Kiekvienas savaip talentingas, turintis individualių pomėgių ir poreikių. Pedagogės, dirbdamos su specialiųjų poreikių vaikais, stengiasi juos geriau pažinti, rasti būdų padėti kiekvienam vaikui.

Integracija, socialinė adaptacija

Pagal galimybes siekiama bendrauti su kitų grupių vaikais, dalyvauti įstaigos gyvenime, parodėlėse, šventėse. Nuoseklus kasdienis darbas įvairių veiklų metu duoda teigiamų rezultatų, tobulėja vaikų gebėjimai ir galios.

Pagrindinis pedagogų ir specialiųjų pedagogų tikslas – vaikų socialinė adaptacija. Mokomasi orientuotis aplinkoje, kiek leidžia galios, mokomasi apsitarnauti, paprašyti pagalbos ir ją priimti. Lavinama smulkioji motorika, stambiosios motorikos judesiai, kalbos suvokimo ir kalbėjimo įgūdžiai. Šito siekiama žaidžiant vaikų pamėgtomis, dažnai pačių darbuotojų pagamintomis priemonėmis, žaislais, stebint aplinką, dalyvaujant (pagal galimybes) darželio gyvenime.

Bendradarbiavimas su tėveliais

Individualių pokalbių, susirinkimų metu su grupės vaikų tėvais stengiamasi siekti bendro sutarimo vaikų ugdymo klausimais. Tėveliai kviečiami domėtis ir dalyvauti jų atžalų ugdymo procese, įvairiose veiklose. Skatinamas ugdymo tęstinumas vaiko namuose. Kalbama apie sistemingo įstaigos lankymo būtinybę, siekiant vaiko ugdymo ir lavinimo rezultatų.

Įstaigos darbuotojai suvokia ir tai nori perteikti tėveliams: svarbu išmokti džiaugtis kiekvieno vaiko, kad ir mažyte, bet sunkiai pasiekta sėkme.